Biznes I Ekonomia

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić. Pomimo tych wszystkich ryzyk rynek kupił opowieść Snapa i zapewne debiut giełdowy się uda. blog o biznesie pełnym gotówki Snap będzie mógł skupić się na swoich nowych projektach - między innymi okularów w których bardzo odważnie Spiegel chce wprowadzić funkcje AR. Robiłam najpierw na własny użytek, bo uważam, że w kwestiach finansowych blogerzy mają ciekawsze przemyślenia niż media i powinno to być wyeksponowane, ale myślę, że może być wygodny dla wielu osób.
W serwisie stosujemy pliki cookies (ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania serwisu do preferencji użytkownika, oraz w celach reklamowych i statystycznych. Mogą je stosować także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (np. Google, Fb), oraz inne serwisy z których korzystamy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest za pomoca odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu wykorzystywanych do korzystania z naszego serwisu. Nieustawienie blokowania zapisywania plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
W jeden dzieñ przeczyta³em dwa rozdzia³y ksi±¿ki i rozpocz±³em czytanie kolejnego pod tytu³em „Projekt” - to by³ w marcu, skoñczy³em dopiero dzi¶ (czerwiec). Do ksi±¿ki podchodzi³em z du¿ym zainteresowaniem, a pierwsze strony, a nawet rozdzia³y absorbowa³em z przyjemno¶ci±. Prosty jêzyk, syntetyczne obrazowanie zagadnieñ, które od dawna rozrzucone po wielu ksi±¿kowych pozycjach niekoniecznie stanowi³y spójn± ca³¶æ w mojej g³owie. Zapowiada³ siê nie¼le choæ nie by³ tam jeszcze rewolucji by³ naprawdê przyja¼nie - zarówno dla pocz±tkuj±cych jak i zaawansowanych i¶cie niezbêdny agregator biznesowych strategii. Dodatkowo, a mo¿e przede wszystkim, u¶wiadomienie mo¿liwo¶ci sprowadzenia wiêkszo¶ci strategii do zaproponowanych przez Osterwaldera i Pigneura dziewiêciu pól modelu biznesowego to prawdziwie mistrzowska optymalizacja z³¿onych dotychczas prezentacji biznesowych.
Nie zatrud­niaj­cie doświad­czo­nych mana­ge­rów, ponie­waż będą zarzą­dzać według stan­dar­dów, któ­rych nauczyli się gdzieś indziej. Ja osobiście dodałbym, że ważnym jest ustalanie granic i ich przestrzeganie. Trzeba wiedzieć kiedy dana idea pomysł nie wyszedł. To co ważne jest w grze na giełdzie - to trudne bo nie raz trzeba zrezygnować z czegoś czemu poświęciło się setki godzin ciężkiej pracy i w wielu przypadkach spłacać porażkę (nawet przez kilka lat).
Je¶li biznesplan jest dla Ciebie nudny, a my¶lenie rozwoju firmy to abstrakcja - zajrzyj do tej ksi±¿ki i przekonaj siê, ¿e mo¿e to byæ ciekawe do¶wiadczenie i fajna zabawa. Mówiê z do¶wiadczenia. Je¶li nie masz firmy (i chwilowo nie planujesz) ksi±¿ka mo¿e przydaæ Ci siê do æwiczenia kreatywno¶ci, projektów w obecnej pracy czy po prostu - jako ¼ród³ ciekawej wiedzy biznesie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *